ÁSZF

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK A ECOSPY.HU SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
Figyelem! Weboldalunk használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A EcoSpy.hu a weboldalon feltüntetett adatok helyességét nem garantálja. Kérjük, hogy vásárlás előtt tájékozódjon elérhetőségeinken, vagy vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az Elérhetőség menüpont alatti címeken, ill. telefonszámokon.

Az EcoSpy.hu internetes portálon szereplő eszközök az alábbi módon vásárolhatóak meg:
EcoSpy.hu internetes portálon a "KAPCSOLATFELVÉTEL" vagy ÁRAJÁNLAT KÉRÉS" menüpontokon elérhető űrlap kitöltésével. A jelen Feltételek tartalmazzák az EcoSpy.hu (továbbiakban: Eladó) Interneten keresztül megközelíthető portálon az Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Vevő a EcoSpy.hu portálon a képernyőn megjelenő Árajánlat kérő űrlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen portálon Keresztüli Vásárlási Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. Jelen feltételek 2019.06.01-től hatályosak.

A szerződés létrejötte
Az árajánlat kérő űrlap leadását követően a EcoSpy.hu portál - a gyakorlatban néhány óra elteltével, de legfeljebb 48 órán belül felveszi az árajánlat kérővel a kapcsolatot. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó által telefonon vagy emailben történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között szóban kötött adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

Az Eladó a EcoSpy.hu portálon keresztül leadott megrendelést a Vevő részéről érkezett ajánlatkérésnek tekinti, melynek alapján árajánlatot ad a termékek szállítására.


Cégadatok:
Cégnév: EcoSpy.hu - Czesznak Zsolt ev.
Adószám: 68410870-2-24
Nyilvántartási szám: 51707695
Bankszámlaszám: 10408131-82484955-54481027
IBAN: HU81 1040 8131 5052 6869 6950 1000
SWIFT: OKHBHUHB
Székhely: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 27/1

Szállítási feltételek:
A EcoSpy.hu portálon megrendelhető berendezések szállítási határideje 2-3 hét. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket átadja, vagy az előre egyeztetett módon és áron kiszállítja.
A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a EcoSpy.hu portálon megrendelt berendezést átvette.
Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát, továbbá az új termék esetén a Jótállási jegyet.

Árak, fizetési mód és fizetés:
A EcoSpy.hu portálon feltüntetett árak minden esetben áfás, bruttó árak. A vételárat a jogszabály szerinti 27% áfa terheli!
A EcoSpy.hu bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.
Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük!
A EcoSpy.hu nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.
A Vevő az eladó tájékoztatása alapján választja ki a termék átvétel ill. a kiszállítás módját. A termék kiszállításának költsége előre megadott árajánlat alapján a Vevőt terheli. Az Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli. A termékek árának kifizetési módját a Vevő az eladóval történő telefonos egyeztetés során választja ki.
A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.
Az Eladó telephelyén (üzletében) történő személyes termék átvétel esetén a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg. Amennyiben Vevő a terméket az egyeztetett időpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron levő státuszú terméket a megrendeléstől számított 10 munkanapon belül nem
veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
Átvehető a termék annak vételára az Eladó számlájára történő beérkezését követően is, amennyiben a Vevő az előre történő átutalás fizetési módot választja.
Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határideje lejártáig nem érkezik be Eladó számlájára, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.


A jótállás (garancia), szavatosság:
  • Az Eladó jótáll azért, hogy a EcoSpy.hu portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek.
  • Az Eladó nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz.
  • A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza.
  • Az Eladó bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg.
  • Az Eladó ellátja az értékesített termékek 2013. évi V. törvény (Ptk), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2013. (II.26.) Korm. rendelet szerinti szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a termékek alkatrészellátását, a termékekhez csatolt Jótállási jegy rendelkezései szerint.
  • Az Eladó az e pont szerinti szerviztevékenységét a saját szervize, útján látja el.
  • Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása:
Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az állási időből a Vevőnél keletkezett károkért..
Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a megrendelések leadását.
A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
A Vevő felelős a EcoSpy.hu portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a EcoSpy.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.
A viszonteladás kizárása
A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevők a EcoSpy.hu portálon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag saját használatra jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására.

A termék visszaszolgáltatása:
a.) A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől, 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. 
Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek. Indoklás nélküli elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását. Ha a
Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket,
vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Eladó követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.
b.) Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.
Egyéb feltételek:
A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók